Algemene voorwaarden

inVision Ondertiteling B.V.

Versie maart 2019

1. Definities

InVision: InVision Ondertiteling B.V., Joop van den Endeplein 1 (1217 WJ) Hilversum, KvK Hilversum 34184045

Wij, ons, onze: InVision

Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon waar InVision een overeenkomst mee sluit

Partijen: InVision en Opdrachtgever gezamenlijk

Overeenkomst: Overeenkomst tussen InVision en Opdrachtgever

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen en op alle Overeenkomsten tussen Partijen.

2.2 De toepasselijkheid van de inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten.

2.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als Partijen deze schriftelijk overeenkomen.

3. Offertes, totstandkoming Overeenkomst

3.1 Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand door onze schriftelijke orderbevestiging. Partijen zijn door en vanaf onze orderbevestiging aan de Overeenkomst gebonden.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Alle lever- en bewerkingstijden worden door ons naar beste weten en kunnen, maar geheel vrijblijvend, opgegeven. Door ons opgegeven lever- en bewerkingstijden zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op de door die derden aan ons verstrekte gegevens. Als deze worden overschreden dan zijn wij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

4.2 Als wij werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld niet normaal kunnen uitvoeren, dan mogen wij de daaruit voortvloeiende (meer-)kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, door welke omstandigheid dan ook, dan mogen wij de aan ons verstrekte opdracht zodanig wijzigen dat de uitvoering mogelijk wordt. Als wijziging van de Overeenkomst niet mogelijk is dan hebben wij recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden, ongeacht of deze van nut zijn of niet.

4.4 Zodra een Overeenkomst is gesloten moet de Opdrachtgever de aanwijzingen, die wij geven met betrekking tot de redactie en verwerking van de vertaling en/of ondertiteling, opvolgen.

4.5 De Opdrachtgever moet alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de door InVision opgegeven vorm en gewenste wijze ter beschikking stellen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en bescheiden.

5. Transport

5.1 Het risico op goederen gaat over op de Opdrachtgever zodra de goederen ons verlaten. Het risico omvat mede alle (in)directe schade aan de goederen of door verlies van de goederen aan de Opdrachtgever, aan derden of aan ons toegebracht.

5.2 Als de Opdrachtgever de goederen, gereed voor verzending, om oorzaken buiten onze schuld niet afneemt, dan komen deze goederen voor risico van de Opdrachtgever, en mogen wij deze voor rekening en risico van de Opdrachtgever (laten) opslaan, en moet de Opdrachtgever daarvoor betalen alsof de levering gewoon plaats had gevonden.

6. Prijzen, tarieven en vergoeding

6.1 Alle prijzen, tarieven en vergoedingen in onze aanbiedingen en offertes zijn in euro’s en exclusief BTW.

6.2 Wij zijn gerechtigd om de prijzen, tarieven en vergoedingen jaarlijks te indexeren conform het prijsindexcijfer voor diensten (CPI) zoals het CBS dat vaststelt in het jaar voorafgaand aan de indexatie.

6.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Als deze omstandigheden wijzigen dan mogen wij de overeengekomen prijzen overeenkomstig aanpassen. Onder die omstandigheden zijn o.a. begrepen: kosten ten gevolge van de invoering van nieuwe tarieven, rechten, heffingen of belastingen, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en door derden aan ons berekende prijzen.

6.4 Alle onkosten, die wij maken op verzoek van de Opdrachtgever, komen voor zijn rekening.

7. Betaling

7.1 Betaling moet zonder enige korting of compensatie binnen dertig dagen na factuurdatum plaatshebben. Het recht van Opdrachtgever tot opschorting en/of verrekening is uitgesloten. Bezwaren tegen (de hoogte van) facturen schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Wij behouden ons het recht voor om onder rembours of eerst na vooruitbetaling van de prijs te leveren.

7.2 Als de Opdrachtgever in gebreke is met de betaling binnen de betaaltermijn dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

7.3 Bij gebreke van tijdige betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de inning van onze vordering voor rekening van  de Opdrachtgever. Deze kosten zijn o.a.: aanmanings- en sommatiekosten en de kosten van de rechtskundige bijstand. De buitenrechtelijke (incasso)kosten bedragen ten minste 15% van het uitstaande bedrag of het wettelijke toegestane bedrag. Als Opdrachtgever in gebreke is, is de Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3 procent per maand over het uitstaande bedrag.

7.4 Als de Opdrachtgever met enige betaling ingevolge enige Overeenkomst in verzuim is (ook al is dit ingevolge een andere Overeenkomst) dan worden alle door hem te betalen bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de stand van de Overeenkomsten en moet Opdrachtgever deze onmiddellijk voldoen. Wij kunnen in dat geval de uitvoering van de Overeenkomst(en) opschorten. Voorts zijn wij in zo’n geval gerechtigd om alle bestellingen van die Opdrachtgever te annuleren.

7.5 Wij versturen onze facturen digitaal. Als de Opdrachtgever wil dat wij onze factuur aanleveren via een ‘portal’ of via het uploaden van onze factuur naar een betalings- of boekhoudsysteem o.i.d. dan moeten wij dit voor het sluiten van de Overeenkomst weten. Als wij dit achteraf horen brengen wij de daarmee gemoeid kosten in rekening.

8. Reclame

8.1 Reclames over eventuele onjuiste leveringen, over de kwaliteit van de goederen, over de aantallen van de geleverde goederen, over de uitvoering van de verrichte werkzaamheden of diensten moeten binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen of voltooiing van de werkzaamheden of dienst bij aangetekend schrijven aan ons worden gemeld. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding vervallen alle eventuele aanspraken. Als wij een reclame in behandeling nemen betekent dat niet zonder meer dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht ingediend.

8.2 Wij aanvaarden geen reclames omtrent hoeveelheid, kwaliteit, uitvoering enz., die wij niet (meer) kunnen controleren omdat goederen ( gedeeltelijk) zijn ver- of bewerkt of om welke andere reden dan ook. Te late reclames hoeven wij niet in behandeling te nemen. Als wij een reclame accepteren dan hebben wij de keuze om alsnog te leveren dan wel te vervangen of om geheel van levering af te zien.

8.3 Het indienen van een reclame ontheft de Opdrachtgever niet van de stipte naleving van zijn verplichtingen tegenover ons uit hoofde van enige Overeenkomst.

8.4 Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijke zaak in een uit meer goederen bestaande leverantie leveren geen grond op voor het annuleren van het restant van de order. Als wij onze verplichtingen niet of niet ten volle zijn nagekomen, mag betaling slechts worden geweigerd tot maximaal het omstreden deel.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Alle aansprakelijk van InVision (behalve bij opzet en/of grove schuld) voor schade van de Opdrachtgever (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en/of schade door bedrijfsstagnatie) van welke aard dan ook, (in)direct voortvloeiende uit of in verband met door ons verrichte diensten en/of geleverde goederen (inclusief alle (digitaal) verstuurde documenten zoals tekstbestanden en video’s),  dan wel voortvloeiende uit of in verband staande met het (niet (geheel) (kunnen) gebruiken, is uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van derden, die InVision inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

9.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diensten of materialen, die wij bij derden inkopen voor de Opdrachtgever ten behoeve van ons eindproduct en/of geleverde goederen (inclusief alle digitaal verstuurde documenten zoals tekstbestanden en video’s).

10. Overmacht

10.1 Als wij door overmacht de Overeenkomst (gedeeltelijk) niet kunnen uitvoeren dan hebben wij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden zonder dat wij enige schadevergoeding hoeven te betalen.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid op grond waarvan de nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van InVision kan worden verlangd. Hieronder is o.a. verstaan: ziekte van personeel, materiaalfouten, werkstaking, bedrijfsstoornissen, bij ons of onze leveranciers en/of  ingeschakelde derden (hulppersonen), transportstoringen en andere gebeurtenissen, die buiten onze macht liggen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, maar ook verhoging van invoerrechten, accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet (op tijd) verkrijgen van vergunningen en andere overheidsmaatregelen, ongeacht of op het moment van het sluiten van de Overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst (tijdelijk) verhinderen dan wel de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk moeilijker maken dan was te voorzien.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 De eigendom van de bestelde goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over nadat hij al onze vorderingen op de Opdrachtgever uit hoofde van Overeenkomsten, leveringen, verkopen en diensten (daaronder begrepen o.m. koopprijs, inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en vergoedingen en eventuele rente en kosten) volledig heeft voldaan.

11.2 Voor dat tijdstip is de Opdrachtgever niet gerechtigd de goederen aan derden te verpanden. Elke vordering, die wij op de Opdrachtgever hebben, is bij overtreding hiervan steeds onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is wel bevoegd om de goederen te gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

12. Auteursrechten en materialen Opdrachtgever

12.1 Als de Opdrachtgever ons in het kader van een Overeenkomst door de Auteurswet of door een andere regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde goederen ter beschikking stelt, dan verklaart en garandeert de Opdrachtgever dat er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Wij zijn niet verplicht om dat te controleren. Als zou blijken dat er inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden dan zal Opdrachtgever ons voor de aanspraken terzake van derden c.q. voor de (in)directe schade vrijwaren. Onder deze vrijwaring zijn ook begrepen onze kosten (inclusief o.a. de kosten van juridische bijstand).

12.2 Als een aanspraak wegens schending van rechten tegen ons wordt ingesteld dan zijn wij gerechtigd om de bewerking en/of de levering op te schorten en/of te staken. In zo’n geval  is InVision niet gehouden tot het voldoen van enige schadevergoeding in verband met dergelijke opschorting en/of staking.

13. Gebruiksrecht

13.1 Als een Overeenkomst betrekking heeft op het door ons in opdracht van de Opdrachtgever maken van een ondertiteling, vertaling of de aanpassing van een ondertiteling of vertaling, dan geeft de Overeenkomst de Opdrachtgever alleen het recht om de ondertiteling of vertaling te gebruiken in de gebruikscategorie en op de voorwaarden zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar.

13.2 Als een Opdrachtgever de vertaling of ondertiteling wenst te gebruiken op een andere wijze dan is overeengekomen dan moet hij dit aan ons melden. In principe verlenen wij dan toestemming voor dat andere gebruik tegen het dan daarvoor geldende tarief, of zullen wij ons ervoor inspannen om de benodigde toestemming van de rechthebbende te verkrijgen tegen het dan geldende tarief.

13.3 Als de Opdrachtgever in gebreke blijft met het voldoen van enige vordering van ons op de Opdrachtgever uit hoofde van leveringen, verkoop en diensten (daaronder begrepen o.m. koopprijs inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en vergoedingen en eventuele rente en kosten) of anderszins, dan mogen wij alle aan de Opdrachtgever verleende gebruiksrechten laten vervallen. In zo’n geval mag de Opdrachtgever de ondertiteling, vertaling of de aanpassing van een ondertiteling of vertaling dus niet meer gebruiken.

14. In opdracht vervaardigde werken

14.1 Wij behouden ons het auteursrecht en alle andere rechten van intellectueel eigendom voor op de door ons voor een Opdrachtgever  vervaardigde werken zoals teksten, vertalingen, ondertitelingen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters, computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen, (etc.).

14.2 De hiervoor genoemde goederen (waaronder begrepen het auteursrecht en de alle andere rechten van intellectueel eigendom) blijven ons eigendom. Dit betekent dat de uitoefening van deze rechten, zoals de openbaarmaking, verspreiding of overdracht van dergelijke gegevens aan derden, zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan ons is voorbehouden.

14.3 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde goed /goederen (waaronder begrepen het auteursrecht en de alle andere rechten van intellectueel eigendom) dan het tevoren uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen gebruik.

15. Bemiddelingsovereenkomsten

15.1 Als een Opdrachtgever in het kader van onze bemiddelingswerkzaamheden aan een derde een door de Auteurswet of door enige andere regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermd werk ter beschikking stelt, zoals bijvoorbeeld vertalingen en ondertitelingen, dan staat de Opdrachtgever er jegens ons voor in dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

15.2 Als zou blijken van een inbreuk  op rechten van derden, zal degene die via onze bemiddeling deze rechten aan een derde in gebruik heeft gegeven of heeft overgedragen, ons voor de aanspraken terzake van derden c.q. voor de (in)directe gevolgen zowel financiële als andere, die uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeien vrijwaren. Onder deze vrijwaring zijn ook begrepen de kosten, die wij zullen moeten maken (inclusief o.a. de kosten van juridische bijstand).

15.3 Zodra door onze bemiddeling een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de derde tot stand is gekomen, hebben wij recht op een vergoeding voor onze werkzaamheden. Als de overeenkomst om welke reden dan ook, niet (geheel) wordt uitgevoerd, is de Opdrachtgever ons niettemin een vergoeding voor onze werkzaamheden verschuldigd.

16. Beëindiging van de Overeenkomst

16.1 Wij hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat hiertoe rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder dat wij als gevolg daarvan schadeplichtig worden, te ontbinden dan wel de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van schade waaronder begrepen winstderving, als de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling aanvraagt, er sprake is van een beëindiging van de activiteiten van de Opdrachtgever, in geval van liquidatie, een (gedeeltelijke) overdracht van zijn onderneming, of een wijziging in de directie- of de aandeelhoudersstructuur van de Opdrachtgever.

17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten, leveringen, diensten, handelingen en Overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen, die mochten ontstaan, waaronder begrepen geschillen betreffende uitlegging van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zullen door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

inVision Ondertiteling BV

 

Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

 

www.ondertiteling.nl

 

Telefoon 035 – 677 7400

 

Kvk 34184045
BTW NL8119.44.554.B01