Uw privacy en inVision Ondertiteling B.V.

Versie maart 2019

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden en staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring (‘verklaring‘) vind u informatie over de vraag of, hoe en waarom Invision Ondertiteling B.V. en haar groeps- en/of dochterondernemingen (‘Invision‘, ‘wij‘, ‘ons‘ of ‘onze‘) uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring geldt voor alle persoonlijke informatie, die wordt verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze diensten of website(s) bezoekt (inclusief www.ondertiteling.nl) of op een andere wijze met ons omgaat.

 

De contactgegevens voor de hoofdvestiging van INVISION zijn: Joop van den Endeplein 1 (1217 WJ) Hilversum, Nederland, telefoon + 31 35 677 7400. Als u nog andere vragen heeft of meer informatie wilt, stuur dan een e-mail naar ons op privacy@ondertiteling.nl.

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (‘AVG‘), de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet.

 

Hoe verzamelt INVISION uw persoonlijke gegevens?

INVISION verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren. Wij zullen persoonlijke gegevens van u ontvangen in de loop van het verlenen van onze diensten aan u, als u ons inschakelt of op een andere manier contact met ons opneemt. Bovendien worden uw gegevens verzameld wanneer u onze website(s) bezoekt en bv. als u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

 

Voor welke doeleinden verwerkt INVISION welke persoonsgegevens en op welke juridische grondslag?

INVISION verwerkt uw persoonsgegevens met het doel onze diensten aan u te leveren en onze relatie met u te onderhouden. Voor dit doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Contact informatie: Naam, functie, telefoon-en faxnummer, registratienummer Kamer van Koophandel, BTW-nummer, Internet-website, e-mail adres en andere bedrijfsgegevens;
  • Communicatie: Brieven en e-mailberichten met contactpersonen;
  • Informatie over de opdracht: Informatie over de diensten, die aan onze klanten worden verleend en de inhoud van de vertaling en/of de ondertiteling.

 

De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is dat de dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan onze contractuele relatie met u.

 

Website gebruikers/bezoekers

 

(Direct) marketing

INVISION verwerkt persoonsgegevens om U, onze klanten, prospects en relaties relevante informatie, zoals nieuwsbrieven en updates te geven en voor informatie en marketing doeleinden. Voor dit doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 

Contact informatie: Naam, geslacht, e-mail adres, vennootschap van U, (contactpersoon van) klanten, prospects en relaties, IP-adres en webprofiel.

 

De grondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene en/of omdat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie met U, de cliënt en/of de verwerking noodzakelijk is gezien ons rechtmatig belang bij het opbouwen en onderhouden van relaties met klanten, prospects en relaties. Afhankelijk van de grond van de verwerking (rechtmatig belang versus toestemming), hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. De intrekking van uw toestemming of uitoefening van uw recht van bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan een dergelijke intrekking of bezwaar.

 

Cookies

De website(s) Van INVISION gebruikt Cookies. Twee soorten cookies worden gebruikt:

  • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig om een website te laten werken. INVISION gebruikt functionele cookies om navigatie op de websites te vergemakkelijken en specifieke gebruikersmontages of gebruikersvoorkeuren op te slaan om zo uw gebruik van de websites te optimaliseren;
  • Analytische cookies: INVISION maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een Web Analytics-service, die door Google wordt aangeboden en die website verkeer traceert en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze website te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentie netwerk te contextualiseren en te personaliseren. U opt-out van het beschikbaar maken van uw activiteit op de service voor Google Analytics door het installeren van de Google Analytics opt-out browser add-on. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga. js, Analytics. js en DC. js) informatie met Google Analytics over bezoekactiviteit deelt. Ga naar de webpagina Google privacy & voor meer informatie over het privacybeleid van Google: http://www.Google.com/intl/en/…

 

Wanneer deelt INVISION mijn persoonlijke gegevens met derden?

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of websites, kunnen we uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) met derden delen (bijv. IT-providers, communicatie service providers  enz.). Wanneer wij uw persoonsgegevens met derden delen dan zal het verwerken van persoonsgegevens namens u (gegevens verwerkers) en uw gegevens nog steeds worden beschermd door de voorwaarden van deze verklaring en verwerkingsovereenkomsten(en).

 

Onze websites bevatten ook links naar websites van derden. Als u deze links volgt, zult u onze website verlaten. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden. INVISION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites van derden uw persoonsgegevens gebruiken. U gebruikt deze websites op eigen risico. Voor meer informatie over de manier waarop deze derden met uw persoonlijke gegevens omgaan, raadpleegt u het desbetreffende privacybeleid.

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor een aantal van de hierboven genoemde doeleinden, kunnen wij de gegevens bekendmaken aan derden buiten de Europese Economische ruimte (“EER“). Voor dergelijke overdrachten zal INVISION maatregelen nemen, die een adequaat beschermingsniveau bieden voor uw rechten en vrijheden als een betrokkene, zoals bijvoorbeeld modelcontract clausules voor gegevensoverdracht goedgekeurd door de Europese Commissie. We kunnen ook persoonlijke gegevens overdragen aan derden, die zijn gecertificeerd onder het EU-U. S. Privacy Shield Framework.

 

Welke veiligheidsmaatregelen neemt INVISION om uw persoonlijke gegevens te beschermen?

INVISION heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk of onrechtmatige verwerking, onder meer door ervoor te zorgen dat:

  • de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd en de integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens wordt gehandhaafd;
  • personeel is opgeleid in informatie veiligheidseisen;
  • uw persoonlijke gegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

 

In geval van inbreuk op de veiligheid zal INVISION alle wettelijk vereiste informatie over de schending en de vertrouwelijkheid, of de integriteit van uw persoonlijke gegevens openbaarmaken. Dit zal worden gedaan zonder onredelijke vertraging voor zover het in overeenstemming is met alle legitieme vereisten van de rechtshandhaving en alle maatregelen, die nodig zijn om de reikwijdte van de schending te bepalen, en om de integriteit van de gegevens te waarborgen. Wilt u meer informatie over de veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, neem dan contact met ons op privacy@ondertiteling.nl.

 

Hoe lang bewaart INVISION mijn persoonlijke gegevens?

Tenzij in het kader van de toepasselijke wetgeving een specifieke bewaringstermijn is voorgeschreven of toegestaan, bijvoorbeeld onder fiscaal recht, zal INVISION uw persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd, die nodig is om de in deze verklaring beschreven doeleinden te bereiken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens kunnen bewaren voor een periode na beëindiging van uw relatie met ons. Voor belastingen en boekhoudkundige doeleinden zullen we informatie bewaren voor ten minste zeven jaar. In het geval van geschillen of claims, kunnen we bewijs en gegevens langer bewaren. Indien u meer informatie wenst over de bewaringstermijn van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op privacy@ondertiteling.nl.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken?

U kunt een aantal rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In zo’n geval wilt u de contactgegevens hieronder gebruiken om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen u vragen om ons een kopie van uw paspoort of ander bewijs van uw identiteit te verstrekken. Wij vragen u alleen om een kopie te verstrekken om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot of rechten uitoefenen  met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Zodra wij uw identiteit hebben gecontroleerd, zullen wij de kopie vernietigen. NB: in veel gevallen zijn uw rechten niet absoluut en het kan zijn dat wij niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen.

 

Recht van toegang

U hebt het recht om een kopie van de persoonlijke informatie, die wij over u hebben op te vragen en om details te leren over hoe wij deze gebruiken.

 

Recht op rectificatie

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie, die wij over u houden juist en volledig is. Als je er aan twijfelt of dit het geval is, dan kunt u ons vragen om te updaten of te wijzigen.

 

Recht op uitwissing

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel of wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken. Dit zal echter moeten worden afgewogen tegen andere factoren. We kunnen bijvoorbeeld niet voldoen aan uw verzoek vanwege bepaalde verplichtingen op grond van wet- of regelgeving.

 

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen om (tijdelijk) te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonlijke gegevens, die wij over u hebben, onjuist zijn of als u vindt dat wij uw gegevens niet meer hoeven te verwerken.

 

Recht op gegevens portabiliteit

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht te vragen dat wij persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, overdragen aan een derde van uw keuze.

 

Recht op bezwaar

U hebt het recht te bezwaar maken tegen de verwerking, die is gebaseerd op onze legitieme belangen. Tenzij we een dwingende legitieme reden voor de verwerking hebben zullen we als u bezwaar maakt op die basis niet langer de persoonlijke gegevens verwerken. NB: misschien zijn we niet in staat om bepaalde diensten of voordelen te bieden als we de nodige persoonlijke gegevens voor dat doel niet kunnen verwerken.

 

Recht om toestemming in te trekken

Wij kunnen u in specifieke gevallen vragen om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer wij dit doen, hebt u het recht om uw toestemming altijd in te trekken. We zullen stoppen met de verdere verwerking vanaf het moment van intrekking van uw toestemming. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.

 

Wat is ons beleid om deze verklaring te wijzigen?

Deze verklaring is van kracht vanaf de datum eerst hierboven geschreven en vervangt onze vorige privacyverklaring(en). Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen of deze anderszins te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen door het plaatsen van de herziene verklaring en een banner op onze website(s). In het geval van wijzigingen, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor onze klanten en relaties, zullen we hen informeren over de wijziging per e-mail. Alle wijzigingen worden van kracht zodra het overzicht wordt gepubliceerd.

 

Hoe kunt  u ons bereiken voor vragen of klachten?

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur ons dan een e-mail naar privacy@ondertiteling.nl. Wij zullen u graag helpen. Als u denkt dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens raadpleegt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

inVision Ondertiteling BV

 

Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum

 

 

www.ondertiteling.nl

 

Telefoon 035 – 677 7400

Kvk 34184045
BTW NL8119.44.554.B01